مراسم دسته روی و زنجیر زنی صبح شهادت  رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)

photo_2017-11-17_18-26-50
photo_2017-11-17_18-26-06 photo_2017-11-17_18-26-09 photo_2017-11-17_18-26-11 photo_2017-11-17_18-26-13 photo_2017-11-17_18-26-14 photo_2017-11-17_18-26-16 photo_2017-11-17_18-26-17 photo_2017-11-17_18-26-18 photo_2017-11-17_18-26-19 photo_2017-11-17_18-26-20 photo_2017-11-17_18-26-21 photo_2017-11-17_18-26-22 (2) photo_2017-11-17_18-26-22 photo_2017-11-17_18-26-23 photo_2017-11-17_18-26-28 photo_2017-11-17_18-26-29 photo_2017-11-17_18-26-30 photo_2017-11-17_18-26-40 photo_2017-11-17_18-26-44 photo_2017-11-17_18-26-45 photo_2017-11-17_18-26-46 photo_2017-11-17_18-26-47 photo_2017-11-17_18-26-48 photo_2017-11-17_18-26-49