مراسم شب اول دهه آخر ماه صفر با نوای حاج سید مهدی میرداماد مشهد مقدس

photo_2017-11-16_01-24-58 photo_2017-11-16_01-24-59 photo_2017-11-16_01-25-01 photo_2017-11-16_01-25-02 photo_2017-11-16_01-25-03 photo_2017-11-16_01-25-04 photo_2017-11-16_01-25-05 photo_2017-11-16_01-25-06 photo_2017-11-16_01-24-47 photo_2017-11-16_01-24-48 photo_2017-11-16_01-24-50 photo_2017-11-16_01-24-53 photo_2017-11-16_01-24-54 photo_2017-11-16_01-24-56 photo_2017-11-16_01-24-57